لینک های وابسته

دریافت شناسه پرداخت

فعالیتهای هیات امنا

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیمارانهیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران  نهاد عمومی غیر دولتی است كه اهداف آن به شرح ذیل می باشد:
   1. ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل كشور و بی نیاز كردن كشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از كشور
   2. كاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماران
   3. صرفه جویی ارزی