1398/09/22
Fa En
ورود

اخبار

صفحه اصلی اخبارتحلیلی بر صنعت تجهیزات پزشکی در ایران

تحلیلی بر صنعت تجهیزات پزشکی در ایران
تاریخ :

1398/03/19

تحلیلی بر صنعت تجهیزات پزشکی در ایران

 

ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي، ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اوﻟﯿﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻘﺒﻮل اﻣﺮوزي را ﻣﯽ ﺗﻮان  در آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در 7000 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ رواج داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد. 

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، در اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ، از ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم (ص) در ﺑﺎب اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ داﻧﺶ ادﯾﺎن و داﻧﺶ اﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻢ دﯾﻦ اﺳﺖ. ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﮑﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

دﮐﺘﺮﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن در ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺪن اﺳﻼم وﻋﺮب ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮاح ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﻃﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1107 م وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ. او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از آﻻت ﺟﺮاﺣﯽ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد و ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد."  دﮐﺘﺮ زﯾﮕﺮﯾﺪ ﻫﻮﻧﮑﻪ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرة ﮐﺸﻔﯿﺎت وﮐﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاح ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:"ﯾﮏ ﺟﺮاح اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ1013 م ﺑﺎ ﺷﺮح اﻣﺮاض ﺧﻮن ﮐﻪ ﻣﮑﺮراً در ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد. او ﺑﺎ روﺷﻬﺎ و وﺳﺎﺋﻞ ﻃﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺪاواي اﻣﺮاض زﻧﺎﻧﻪ (ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن واﻗﻌﺎً ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد) ﮐﻤﮏ ﮐﺮد." ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺑﺪاﻋﺎت اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ در درﻣﺎن ﻃﯿﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺷﺮق اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ. در ﻧﯿﻤﻪ اول اﯾﻦ ﻗﺮن، اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯿﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن(stethoscopes)و ﻻرﻧﮕﻮﺳﮕﻮﭘﻬﺎ ( laryngoscopes)وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺎل 1895 ﻣﯿﻼدي ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ، وﯾﻠﻬﻢ روﻧﮕﻬﺘﻦ ( Wilhelm Rontgen)، اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎن، را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ، دو داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﻠﻨﺪي اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاف electrocardiograph) را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺧﻮد را در ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. اﻣﺮوز ﺑﺎ رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. 

 

آﺧﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل 2017 ﻣﯿﻼدي، ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرات و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻗﺒﻠﯽ،  ﻋﺪد  409 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ  و ﺑﻪ رﻗﻢ 523 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل 2022 و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ (CAGR  )5,3 درﺻﺪي، ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 674 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪﮔﺮ اﻓﻘﯽ روﺷﻦ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ 39 درﺻﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮين ﺳﻬﻢ را در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن، ژاﭘﻦ و ﭼﯿﻦ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺪك اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﭘﯽ ﺑﺮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﺪدي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 1,7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي ﺑﺎ اﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرس 2017، ﺣﺠﻢ واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ 928 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات آن، ﺗﻨﻬﺎ 22 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. 

 

آﻣﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺪارد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ، ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل1396، 24 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود 55 ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل 2017، 319 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 45 درﺻﺪ از ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 510 ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ، ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل 2017 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، 43 درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻼش ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارد.

 

اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ، ﻫﻤﻮار ﮐﺮد. اﯾﺸﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد، روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎري، اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ. در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 6500 ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 12 ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در اﯾﺮان اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 45 درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 550 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اروﭘﺎ و 601 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، در ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال دارد. اﻣﺎ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ و رﺳﻤﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان در ﺳﺎل 95، ﺑﺎ ﻓﺮض رﺷﺪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 5/. درﺻﺪي اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﯾﺮان، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 51 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو دﻫﻢ درﺻﺪ در ﮐﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 6 دﻫﻢ درﺻﺪ و در اروﭘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 5 دﻫﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ.

 

ﻓﻌﺎﻻن و ﺷﺎﻏﻼن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ارزش آﻓﺮﯾﻦ، ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر، اﻓﺰاﯾﺶ داد.  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري را ﻣﯽ ﺗﻮان در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻦ، رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺴﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 2016، ﺳﻬﻢ ﻣﺨﺎرج ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان، 8,1 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد، از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ،  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي اﯾﻦ ﻧﻬﺎد، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 9 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ و 5 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﺳﻦ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ- 65 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ- ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

ﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰودن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد. ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل را ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺻﻼح روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻬﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در روﻧﻖ و ﯾﺎ رﮐﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺳﺴﻪ emergo، 68 درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در دﻧﯿﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روي ﺧﻮد در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، روﯾﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﻮﻗﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺸﻮﻗﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه  (mass production) ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس و ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﮐﺴﻔﻮرد و ﺳﺎزﻣﺎن OECD در ﺳﺎل 2000، ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ سطح ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﻨﺎوري در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﻻﻟﺖ دارد. از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي روز ﭘﺰﺷﮑﯽ(medical technologies) و ﺗﻘﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارﻧﺪ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻈﯿﻢ و 200 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان 9,1 در ﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺮخ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪ 280 ﻫﺰار ﻧﻮع ﮐﺎﻻ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﺑﻪ دﻟﺴﻮزان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در روزﮔﺎري ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮوز، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ روزي ﺑﻮد ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري"ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان"، ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

یادداشتی از دکتر محمود رضا محلو

مدیرعامل هلدینگ آوا پزشک

فایل ها