1398/01/04
Fa En
ورود

خدمات

صفحه اصلی خدماتاقلام مرتبط با هتلینگ

اقلام مرتبط با هتلینگ

اقلام مرتبط با هتلینگ
تاریخ :

1394/11/24

یکی از اهداف اصلی طرح تحول نظام سلامت، افزایش سطح رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

  • سهم عمده رضایتمندی بیماران ، متاثر از کیفیت و تنوع خدمات هتلینگ و رفتار کارکنان بیمارستان ها می باشد.
  • یکی از برنامه های طرح اصلی تحول نظام سلامت در راستای افزایش سطح رضایتمندی بیماران ، برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.
  • حداقل 250 نفر ساعت بازدید از کارخانجات تولید کنندگان این اقلام توسط کارشناسان تجهیزات پزشکی این هیات در شهرهای اصفهان، تبریز، کرج و تهران صورت پذیرفته است و نیز 240 نفر ساعت در طی 8 مناقصه و 16 جلسه (مرحله اول و دوم) مناقصات در جلسات حضور بهم رسانده اند.

 

  • بیمارستانهای مشمول برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ مکلف بوده اند حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از دریافت اعتبار مربوطه، شرایط لازم برای اخذ رتبه 3 ستاره را از طریق بهبود شرایط مراقبت از بیمار ، شامل موارد ذیل کسب نماید:

 

الف – تعداد و کیفیت تخت های بستری

ب - میز غذای بیمار

ج - پایه سرم

د - کیفیت تشک، پتو، ملحفه و بالش

ه - تعداد و محل قرارگیری ویلچر، برانکارد و انتقال بیمار در بیمارستان

و - تجهیزات مربوط به تخت

ز - کیفیت و تنوع غذای بیمار

ح - پرده، پاراوان و انواع جداکننده ها

ط - فضای فیزیکی اتاق

ی - نیروی انسانی مراقبت بیمار

 

در همین راستا هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت تامین ملزومات مرتبط با هتلینگ نظیر تخت بستری بیمار و ملحقات آن، تشک، میز غذا، لاکر، پله کنارتخت،  پایه سرم و برانکارد اقدام به برگزاری مناقصه نمود.

همچنین  جهت کسب اطمینان از  دست یابی به بهترین کیفیت  قابل حصول، هیئت امنا با فراخوان شرکت های بازرسی مورد تایید موسسه استاندارد و دریافت استعلام قیمتی، شرکت بهیار گستر صدر رابه عنوان مشاور هیئت در زمینه بازرسی از شرکتهای تولیدکننده اقلام هتلینگ، انتخاب نمود. این شرکت با طراحی برنامه بازرسی به صورت مداوم و موردی، خطوط تولید شرکتهای متقاضی شرکت در مناقصات اقلام هتلینگ را از لحاظ بررسی اصالت تولید و تطابق کیفیت کالاهای تولیدی با مشخصات مورد نظر هیئت امنا مورد تحقیق و تفحص قرار داد.

فایل ها