سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
EN

موضوع مناقصه:

خرید ویلچر تولید داخل

شماره مناقصه:

1401-09-64

شماره فراخوان:

2001050339000065

تعداد:

800عدد

تاریخ توزیع اسناد:

1401/09/15 - 1401/09/17

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/09/29

موضوع مناقصه:

خرید دستگاه چراغ سیالتیک دو قمره (LED MULTI COLOR ) تولید داخل

شماره مناقصه:

1401-09-63

شماره فراخوان:

2001050339000064

تعداد:

75 دستگاه

تاریخ توزیع اسناد:

1401/09/15 - 1401/09/17

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/09/29

موضوع مناقصه:

خرید دستگاه چراغ سیالتیک پرتابل(LED MULTI COLOR ) تولید داخل

شماره مناقصه:

1401-09-62

شماره فراخوان:

2001050339000063

تعداد:

تاریخ توزیع اسناد:

1401/09/15 - 1401/09/17

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/09/29

موضوع مناقصه:

خرید تخت جراحی تولید داخل

شماره مناقصه:

1401-09-61

شماره فراخوان:

2001050339000062

تعداد:

75عدد

تاریخ توزیع اسناد:

1401/09/15 - 1401/09/17

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/09/29

موضوع مناقصه:

خرید تخت بستری اطفال یک شکن تولید داخل

شماره مناقصه:

1401-09-60

شماره فراخوان:

2001050339000061

تعداد:

300عدد

تاریخ توزیع اسناد:

1401/09/15 - 1401/09/17

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/09/29

موضوع مناقصه:

خرید دستگاه پروتز حلزون شنوایی

شماره مناقصه:

1401-09-59

شماره فراخوان:

تعداد:

300دستگاه

تاریخ توزیع اسناد:

1401/09/15 - 1401/09/16

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/10/05

موضوع مناقصه:

خرید دستگاه انکوباتورپرتابل تولید داخل

شماره مناقصه:

1401-09-56

شماره فراخوان:

2001050339000060

تعداد:

50دستگاه

تاریخ توزیع اسناد:

1401/09/13 - 1401/09/15

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/09/27

موضوع مناقصه:

خرید دستگاه الکتروکاردیوگراف تولید داخل

شماره مناقصه:

140-09-54

شماره فراخوان:

2001050339000059

تعداد:

200دستگاه

تاریخ توزیع اسناد:

1401/09/13 - 1401/09/15

تاریخ جمع آوری پیشنهادات حداکثر تا:

1401/09/27

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
Powered by DorsaPortal