سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
EN
بخش‌های داخلی هیات امنا

بخش‌های داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح زیر است؛ شما عزیزان می‌توانید از طریق تلفن‌های زیر با واحد مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید:

واحد ریاست

مدیر حوزه ریاست: آقای عزیزی ..........................................................................................داخلی: 300

دفتر ریاست: خانم کریمی سرشت .................................................................................... داخلی: 306

آقای متولیان .................................................................................................................. داخلی: 315


واحد روابط عمومی

رئیس روابط عمومی : خانم کریم‌ پور .................................................................................. داخلی: 313

ارتباط با رسانه‌ها :خانم نجارزادگان .....................................................................................داخلی: 324

کارشناس روابط عمومی: خانم فضلعلی نژاد ...................................................................... داخلی: 311

کارشناس ارز: خانم نیک خواه ......................................................................................... داخلی: 137

واحد اجرایی

دبیر اجرایی: آقای کاشفی .................................................................................................داخلی: 302

کارشناس دبیرخانه اجرایی :خانم نجفی خواه ........................................................................ داخلی:330

کارشناس دبیرخانه اجرایی :خانم عسگری    ..........................................................................داخلی: 331


واحد بازرگانی داخلی :

مدیر فنی بازرگانی : آقای احمدی : ........................................................................ داخلی: 322

سرپرست بازرگانی داخلی: خانم موسوی: ....................................................................... داخلی: 325

مسئول دفتر بازرگانی: خانم ترکمن .................................................................................. داخلی: 317

کارشناسان بازرگانی :

آقای احمدی ....................................................................................................... داخلی: 326

آقای امینی ......................................................................................................... داخلی: 310

خانم شاهسواری................................................................................................. داخلی : 290

خانم شاه علی .................................................................................................. داخلی : 307

آقای دژآگاه ........................................................................................................ داخلی : 314

خانم دکتر بهشاد ..................................................................................................داخلی :307

خانم خوشحالی ...................................................................................................داخلی :308

واحد بازرگانی خارجی :

مسئول بازرگانی خارجی: آقای حسینی ................................................................... داخلی: 201

کارشناسان بازرگانی خارجی :

آقای یعقوبی......................................................................................................... داخلی: 202

آقای عماد الدین .....................................................................................................داخلی: 115

خانم اصغرنیا ........................................................................................................ داخلی:231

کارشناسان ترخیص:

آقای نصیری ...........................................................................................................داخلی: 161

آقای تیز مغز ............................................................................................................داخلی: 160


واحد مالی

مدیر کل امور مالی وذیحساب : آقای حسن پور....................................................................... داخلی: 519

معاون ذیحساب ومدیر کل امور مالی: آقای غلام پور ................................................................داخلی:542

مسئول دفتر مالی : خانم مرادی ......................................................................................... داخلی:514

رئیس حسابداری: آقای سلمانی ..........................................................................................داخلی:511

کارشناسان مالی :

آقای ریاحی   ................................................................................................................... داخلی: 555

آقای فتحیان  ..................................................................................................................... داخلی: 550

خانم احمدی  .................................................................................................................... داخلی: 125

خانم علیزاده  ....................................................................................................................داخلی: 522

آقای فراهانی  ...................................................................................................................داخلی: 512

آقای سلیمانی  .................................................................................................................داخلی: 531

آقای بازرگانی   ...................................................................................................................داخلی: 166

آقای چوپانی   ....................................................................................................................داخلی: 507

آقای سارانی  .................................................................................................................... داخلی: 316


واحد پشتیبانی ومنابع انسانی

مدیرپشتیبانی ومنابع انسانی :آقای ترکمن ...................................................................... داخلی: 149

رئیس منابع انسانی وتحول اداری: خانم محترمی .................................................................... داخلی: 228

رئیس کارگزینی: آقای خردمندی ........................................................................................... داخلی: 226

پشتیبانی: آقای زین العابدینی و آقای شهبازی.........................................................................داخلی: 111 و113

واحد دبیرخانه: آقای مجرد ، آقای اسدی ، آقای جعفری ...................................................... ......داخلی: 223 ، 117،130

واحدانبارها

مدیر انبار: آقای عرفانی نسب ............................................................................................... داخلی: 227

کارشناس انبار : آقای صفری.................................................................................................. داخلی: 105


واحد حراست

مدیر حراست: آقای قاسمی ................................................................................................... داخلی: 205

سرپرست حفاظت فیزیکی: آقای بردبار ................................................................................... داخلی: 129


واحد فروش

سرپرست فروش : آقای چتروز ..............................................................................................داخلی: 400

کارشناس ارشد فروش :آقای شهرابی.....................................................................................داخلی: 404

کارشناسان فروش:

آقای اقبالی .......................................................................................................................داخلی: 408

آقای شاددل ......................................................................................................................داخلی: 401

آقای سلطانیان ...................................................................................................................داخلی: 403

آقای نژاداسکندر ..................................................................................................................داخلی: 407

آقای افشار..........................................................................................................................داخلی: 409

آقای نظام زاده ....................................................................................................................داخلی: 271

خانم مطهری .................................................................................................................... داخلی : 405

آقای افشاری ......................................................................................................................داخلی:409


واحد امور حقوقی و قرادادها و مناقصات

مدیر امور قراردادها آقای صداقت گویان ......................................................................................داخلی: 121

رئیس دبیرخانه مناقصات: خانم کریم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پور ................................................................................... داخلی: 313

مشاور امور حقوقی:آقای دکتر برزگر ..........................................................................................داخلی:414

کارشناسان :

آقای اکبری......................................................................................................................... داخلی: 155

آقای شریف ....................................................................................................................... داخلی: 122

خانم افکاری...................................................................................................................... داخلی: 225

آقای رضاپور........................................................................................................................ داخلی: 137


مدیر طرح و برنامه:

مدیر طرح و برنامه آقای دکترنریمانی ........................................................................................ داخلی: 203

مسئول دفتر مدیر طرح و برنامه: آقای ثریا نژاد ............................................................................ داخلی: 204

مسئول آموزش: خانم گشتی ...................................................................................................داخلی:101

مسئول کاشت حلزون: آقای صمدیه ......................................................................................... داخلی: 123

کارشناس کاشت حلزون: آقای بهال لو ...................................................................................... داخلی: 126

مددکاری : آقای حسینی رجاء ................................................................................................. داخلی: 112


واحد آمار وفناوری اطلاعات

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات :آقای کریمی واقف  ....................................................... داخلی: 131

معاون اداره آمار وفناوری اطلاعات: آقای شادابی  ..............................................................داخلی:298

کارشناسان فناوری اطلاعات وآمار :

آقای غلام زاده .......................................................................................................................داخلی:119

آقای دیو سالار ...................................................................................................................... داخلی:134

آقای رحیمیان  ......................................................................................................................داخلی: 118

آقای مددزاده  .......................................................................................................................داخلی: 133


لطفا برای ارتباط با واحد مورد نظر خود، پس از شماره گیری تلفن 42601000 - 021 و 9-88809456-021 داخلی قسمت مربوطه را وارد نمایید.

تاریخ به روز رسانی:
1401/09/14
تعداد بازدید:
1005
Powered by DorsaPortal